INFORMATIERIJK .nl
WIA
Rijk aan informatie

 Menu

 Informatie

  ...


 Hoofdindex
 

WIA

 

Wat is de WIA
WIA is de afkorting voor de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Dit is een Nederlandse wet die op 29 december 2005 in werking is getreden en is de opvolger van o.a. de WAO.
De WIA vervangt een aantal wetten. Door de invoering van de WIA is de Wet re-integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA) vervallen. De Wet REA is deels opgenomen in de WIA en deels in de Wet arbeidsongeschiktheids voorziening voor jonggehandicapten (Wajong). De WAO is niet afgeschaft, maar geldt alleen nog voor degenen die op 1 januari 2006 al een WAO-uitkering ontvingen.

Waarom de WIA
De aanleiding voor deze wet was het grote aantal mensen dat een beroep doet op de WAO. In deze nieuwe wet staat werken voorop. Zowel werkgevers als worden met financiŽle prikkels gestimuleerd er alles aan te doen om gedeeltelijk arbeidsongeschikten aan het werk te helpen of aan het werk te houden. >>>


 Wia verzekering
 
 

WIA vervolg:

Wanneer komt U in de WIA
Als u na twee jaar ziekte voor een deel of helemaal niet meer kunt werken, kunt u in aanmerking komen voor een uitkering volgens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WIA geldt voor mensen die op of na  1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. Degenen die voor die datum al arbeidsongeschikt waren, blijven onder de WAO vallen. Er bestaan verschillende arbeidsongeschiktheids verzekeringen die de risico's van de WIA afdekken.

Waaruit bestaat de WIA:
Binnen de WIA zijn er twee verschillende uitkeringen:
- als u volledig arbeidsongeschikt bent en de kans dat u weer herstelt erg klein is, krijgt u een uitkering volgens de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)
- als u gedeeltelijk arbeidsgeschikt bent, kunt u in aanmerking komen voor een uitkering op grond van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).

Binnen de WIA wordt er onderscheid gemaakt in drie soorten arbeidsongeschiktheid klassen nl.:
- Minder dan 35% arbeidsongeschikt
- Meer dan 35% maar minder dan 80% arbeidsongeschikt, of meer dan 80% maar niet duurzaam arbeidsongeschikt (WGA)
- Meer dan 80% en duurzaam arbeidsongeschikt (IVA)

Wie minder dan 35% arbeidsongeschikt is verklaard of eigenlijk meer dan 65% arbeidsgeschikt is verklaard komt niet in aanmerking voor een WIA-uitkering. In dit geval blijft de werknemer in dienst van de werkgever maar wordt aangemerkt als arbeidsgehandicapt.
Samen met uw werkgever wordt dan bekeken hoe u kunt blijven werken. Dat kan bijvoorbeeld door het aanbieden van ander werk, een aanpassing van de huidige werkplek of eventueel werken bij een andere werkgever. Met andere woorden wie minder dan 35% arbeidsongeschikt is verklaard heeft geen recht op een WIA uitkering, maar wel recht op subsidies en andere ondersteuning om te kunnen blijven of om te kunnen gaan werken.

Wie meer dan 35% maar minder dan 80% arbeidsongeschikt wordt verklaard komt in aanmerking voor een WGA uitkering. Ditzelfde geldt voor mensen die meer dan 80% arbeidsongeschikt maar niet duurzaam arbeidsongeschikt worden verklaard. WGA staat in dit geval voor Werk hervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeids geschikten. Deze wet (WGA) bestaat uit een twee fases: De loongerelateerde uitkering gevolg door de loon aanvulling uitkering of de vervolguitkering.

De loongerelateerde uitkering:
De loongerelateerde uitkering treedt in werking als aan de referte eis voldaan wordt. Met andere woorden als de arbeidsongeschikte, voorafgaande aan de dag dat hij of zij ziek werd, tenminste 26 van de 36 weken moet hebben gewerkt. De hoogte van deze uitkering is 70% van het verschil tussen het oude loon en het nieuwe loon. Vanaf 1 januari 2008 is de uitkeringsduur minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden (3 jaar en 2 maanden).

De loonaanvulling uitkering:
Als je bij de aanvraag van een WGA uitkering niet voldoet aan de referte eis, of als je de maximale termijn van de loongerelateerde uitkering hebt doorlopen en nog steeds arbeidsongeschikt bent, dan kun je in aanmerking komen voor een loonaanvulling uitkering. Je moet in dit geval wel de helft van je verdiencapaciteit hebben benut, zo niet dan kun je nog in aanmerking komen voor de vervolguitkering. Verdien capaciteit is het loon dat iemand ondanks zijn arbeidsongeschiktheid nog zou kunnen verdienen. De hoogte van de loon aanvulling uitkering is 70% van het verschil tussen het oude loon en de verdiencapaciteiten maximaal tot aan je 65e levensjaar.

De vervolguitkering:
Als je minder dan 50% van je verdiencapaciteit benut kun jee een vervolguitkering ontvangen die wordt uitgekeerd door het UWV. Deze uitkering duurt maximaal tot aan je 65e jaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het uitkeringspercentage en is een bepaald deel van het minimumloon. Dit kan betekenen dat dit bedrag ver onder het minimum kan liggen.

Wie meer dan 80% arbeidsongeschikt en bovendien ook duurzaam arbeidsongeschikt wordt verklaard komt in aanmerking voor een IVA uitkering.
De IVA uitkering:
De IVA kent een uitkering die 75 procent van het laatstverdiende loon bedraagt. Daarbij geldt een maximum in de vorm van het maximumdagloon. Het maximumdagloon is per 1 juli 2007 vastgesteld op 174,64 euro. Als er nog een mogelijkheid is dat de gezondheid verbetert, wordt de situatie de eerste vijf jaar jaarlijks herbeoordeeld. Als blijkt dat u gedeeltelijk hersteld bent, kunt u voor een deel weer arbeidsgeschikt verklaard worden. Mocht de uitkering onder het sociaal minimum komen te liggen bestaat er nog een mogelijkheid om een toeslag via het UVW aan te vragen.

Er worden door de verschillende verzekeraars producten (verzekeringen) aangeboden waarmee je deze risico’s kunt verzekeren. Meestal gaat het om het verzekeren van een aanvullend inkomen bij arbeidsongeschiktheid (een zgn. arbeidsongeschiktheids verzekering) om bovengenoemde risico’s af te dekken. Het blijkt vaak nuttig deze verzekeringen met elkaar te vergelijk voor u er een afsluit. Er kunnen namelijk nog wel eens prijs en regeling verschillen tussen de verschillende arbeidsongeschiktheids verzekeringen te bestaan.


   

Raadgeving: Hoewel wij onze uiterste best doen om de informatie correct te krijgen en actueel te houden, kan het altijd voorkomen dat de informatie getoond op deze pagina inmiddels achterhaald is of informatie bevat die niet (meer) correct is. Het is daarom van groot belang dat u meerdere bronnen raadpleegt voor u een beslissing neemt op basis van informatie verstrekt door deze website 'Informatierijk.nl'. Voor U gebruik gaat maken van de informatie op deze site verwijzen wij u graag naar de disclaimer link onderaan de pagina.

2007 - 2010 Informatierijk