INFORMATIERIJK .nl
Schuldsanering
Rijk aan informatie

 Menu

 Informatie

  ...


 Hoofdindex
 

Schuldsanering

 

Wat is schuldsanering?
De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ook wel afgekort met WSNP, is in 1998 opgesteld om burgers een extra mogelijkheid te bieden op een schuldenvrije toekomst. Deze wet geldt echter alleen in Nederland.
De schuldsaneringsregeling is bedoeld voor degenen die buiten hun schuld in een problematische schuldsituatie terecht zijn gekomen.
Wat houdt schuldsanering precies in?
De regeling duurt in beginsel drie jaar. Indien de rechtbank na verloop van die drie jaar oordeelt dat de schuldenaar zich aan zijn uit de regeling voortvloeiende verplichtingen heeft gehouden, wordt hem de zogenaamde schone lei gegeven. De schone lei betekent dat de schulden die bestonden op het moment dat de schuldsaneringsregeling is uitgesproken niet langer afdwingbaar zijn endat u dus schuldenvrij kunt zijn. >>>


 Schuldsanering
 
 

Schuldsanering vervolg:

Wanneer wordt een verzoek tot schuldsanering afgewezen?
De rechter is verplicht een verzoek tot schuldsanering af te wijzen als een van de volgende gronden van toepassing is:
· indien blijkt dat de schuldenaar zijn schulden kan blijven betalen;
· indien de gegronde vrees bestaat dat de schuldenaar tijdens de regeling zijn schuldeisers zal benadelen;
· indien de gegronde vrees bestaat dat de schuldenaar zijn uit de regeling voortvloeiende verplichtingen niet naar behoren zal nakomen;
· indien de schuldsaneringsregeling reeds van toepassing is verklaard.
Het verzoek kan ook worden afgewezen indien:
· de schuldenaar binnen 10 jaar voorafgaand aan het verzoek failliet is geweest of in de schuldsaneringsregeling heeft gezeten;
· de schuldenaar ten aanzien van het laten ontstaan of onbetaald laten van zijn schulden niet te goeder trouw is geweest (onder het niet te goede trouwe schulden laten ontstaan moet onder andere worden verstaan: opzettelijk zodanige schulden laten ontstaan, dat men op dat moment al kan weten dat ze onmogelijk betaald kunnen worden).
Het staat de rechter, ondanks het feit dat zich een van de voorgaande twee gronden voordoet, toch vrij de schuldsaneringsregeling uit te spreken.
Het is de bedoeling om, alvorens een verzoek tot toelating tot de wettelijke regeling te doen, een zogenaamd minnelijk traject te doorlopen. Dit minnelijk traject wordt ook wel schuldbemiddeling genoemd. Helaas stuit een minnelijk traject In de praktijk vaak af op de onwil van schuldeisers om daaraan mee te werken.


   

Raadgeving: Hoewel wij onze uiterste best doen om de informatie correct te krijgen en actueel te houden, kan het altijd voorkomen dat de informatie getoond op deze pagina inmiddels achterhaald is of informatie bevat die niet (meer) correct is. Het is daarom van groot belang dat u meerdere bronnen raadpleegt voor u een beslissing neemt op basis van informatie verstrekt door deze website 'Informatierijk.nl'. Voor U gebruik gaat maken van de informatie op deze site verwijzen wij u graag naar de disclaimer link onderaan de pagina.

2007 - 2010 Informatierijk