INFORMATIERIJK .nl
Erfrecht
Rijk aan informatie

 Menu

 Informatie

  ...


 Hoofdindex
 

Erfrecht

 

Wat is Erfrecht?

Het erfrecht of erfenisrecht is het deel van het burgerlijk recht dat de erfopvolging of successie regelt. Zowel zijn bezittingen als zijn schulden worden door het aanvaarden van de nalatenschap deel van het vermogen van de erfgenamen. Het Nederlandse erfrecht is geregeld in boek 4 van het Burgerlijk wetboek. Het erfrecht kent standaardregels over wie de erfgenamen zijn. Dit wordt versterferfrecht genoemd en geldt als iemand geen testament heeft gemaakt. De wet onderscheidt twee manieren om erfgenaam te worden namelijk door versterf en door uiterste wil (beter bekend als testament). >>>


 
 

Erfrecht vervolg:

 

Wat is versterferfrecht?
Erfgenaam door versterf wordt men door een familierelatie met de overledenen. De wet geeft een uitgebreide regeling wie er wettig erfgenaam door versterf kunnen zijn. Sinds 1 januari 2003 zijn de regels voor het versterfrecht veranderd. Het 'nieuwe erfrecht' zorgt ervoor dat de langstlevende echtgenoot financieel beter wordt verzorgd en legt de rechten van de kinderen aan banden. In het oude erfrecht hadden de kinderen namelijk direct na het overlijden recht op hun erfdeel. Met als gevolg dat als een kind het erfdeel direct opeiste, de langstlevende echtgenoot in de financiële problemen kon komen.
Sinds 1 januari 2003 gelden de volgende regels:
- als de erflater getrouwd is en geen kinderen heeft, dan is de echtgenoot de enige erfgenaam,
- is de erflater niet getrouwd maar heeft hij wel kinderen, dan zijn de kinderen de erfgenamen en erven zij ieder een gelijk deel,
- heeft een erflater een echtgenoot en kinderen, dan erft de echtgenoot samen met de kinderen, ieder een gelijk deel.
Hierbij is de wettelijke verdeling is van toepassing. Door de wettelijke verdeling komen alle goederen van de nalatenschap bij de langstlevende echtgenoot terecht.

Wat houdt de wettelijke verdeling in, in het kader van erfrecht?
De wettelijke verdeling houdt in dat de langstlevende echtgenoot de nalatenschap krijgt. De kinderen krijgen hun erfdeel niet in handen, maar hun erfdeel wordt omgerekend in geld. Dit bedrag is pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot. De kinderen komen pas erfrechtelijk aan bod als beide ouders zijn overleden. Heeft een erflater geen echtgenoot en geen kinderen, dan erven de ouders en de (half)broers en (half)zusters. Is een broer of zuster al eerder overleden, dan komen diens kinderen daarvoor in de plaats. Heeft een erflater geen echtgenoot, geen kinderen, geen ouders en geen broers of zusters, dan erven de grootouders. Als ook die al gestorven zijn, komen hun (klein)kinderen daarvoor in de plaats. Zijn ook deze allemaal gestorven, dan komen de overgrootouders met hun afstammelingen aan bod.

Wat is het testamentair erfrecht?
Door het maken van een testament wordt de wettelijke regeling terzijde geschoven. We spreken dan van 'testamentair erfrecht'. Iedereen van zestien jaar en ouder kan een testament maken. In een testament kan een erflater de wettelijke verdeling aanpassen of zelfs helemaal uitsluiten. Hierop gelden wel enige beperkingen. In een testament kan de erflater bijvoorbeeld een stiefkind tot erfgenaam benoemen en betrekken bij de wettelijke verdeling. Hierdoor krijgt het stiefkind dan dezelfde positie als een eigen kind van de erflater. Een stiefkind zou volgens het versterferfrecht namelijk niets van de stiefouder erven. In het testamentair erfrecht kan er ook sprake zijn van onterving.

Wat houdt onterven in?
In het testamentair erfrecht gelden er wel enige beperkingen ten aanzien van het onterven, maar de echtgenoot en de kinderen kunnen in een testament worden onterfd.
De onterfde echtgenoot kan echter wel aanspraak maken op een passend verzorgingsniveau. Dit houdt bijvoorbeeld in het recht van vruchtgebruik van de echtelijke woning. Met andere woorden, het recht van de langstlevende om in de woning te blijven wonen voor zo lang als nodig is, ook al is deze onterfd. De onterfde echtgenoot kan ook, afhankelijk van de financiële omstandigheden, het gebruik van andere goederen van de nalatenschap opeisen.
Ook kinderen kunnen in een testament worden onterfd, maar zij hoeven zich daar niet bij neer te leggen. In dat geval kunnen de onterfde kinderen aanspraak maken op hun zogenaamde legitieme portie (een soort minimum erfdeel), waardoor zij een geldvordering op de erfgenamen krijgen. De legitieme portie is een deel van de nalatenschap waarvan de wet bepaald dat kinderen, ook al zijn ze onterfd, altijd aanspraak kunnen maken. De wet geeft een nauwkeurige regeling hoe die legitieme portie moet worden berekend.

Wie regelt de afwikkeling en de verdeling van de nalatenschap?
Bij de afwikkeling en verdeling van de nalatenschap kunt u te maken krijgen met een notaris, een executeur, een bewindvoerder en of een vereffenaar.
De notaris stelt een testament op en is bij het afwikkelen van een nalatenschap een onpartijdige adviseur.
De executeur, of zgn. executeur-testamentair, is iemand die door de erflater is aangewezen om de nalatenschap af te wikkelen. Volgens het nieuwe erfrecht kan een executeur alleen worden benoemd in een testament.
Een bewindvoerder is iemand waarbij een erfdeel bij testament tijdelijk onder bewind kan worden  gesteld. In sommige gevallen wordt er een erfdeel bij testament onder bewind gesteld, bijvoorbeeld totdat de erfgenaam 25 jaar is geworden. Gedurende het bewind kan de erfgenaam niet zelfstandig beschikken over de geërfde goederen.
De vereffenaar kan benoemd worden door een rechter. Dit gebeurt wanneer de erfgenamen onvindbaar zijn. De vereffenaar zal dan de nalatenschap afwikkelen.

We hopen een en ander verduidelijkt te hebben. Voor meer informatie of meer specifieke informatie kunt u zich het beste wenden tot een notaris of andere deskundige.


   

Raadgeving: Hoewel wij onze uiterste best doen om de informatie correct te krijgen en actueel te houden, kan het altijd voorkomen dat de informatie getoond op deze pagina inmiddels achterhaald is of informatie bevat die niet (meer) correct is. Het is daarom van groot belang dat u meerdere bronnen raadpleegt voor u een beslissing neemt op basis van informatie verstrekt door deze website 'Informatierijk.nl'. Voor U gebruik gaat maken van de informatie op deze site verwijzen wij u graag naar de disclaimer link onderaan de pagina.

2007 - 2010 Informatierijk